Kvíz - mluvnice II 1. 1. Která věta je po gramatické stránce správně?
  Ve stepy se daří jen suchomilným rostlinám.
  Ve stepi se daří jen suchomylným rostlinám.
  Ve stepi se daří jen suchomilným rostlinám.


 2. 2. Ve spojení slov bratrovy sestry, je slovo bratrovy
  přídavným jménem
  podstatným jménem
  zájmenem


 3. 3. Vyhledej správný tvar pro závorku. Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruce).
  vlastními rukami
  vlastníma rukama
  vlastníma rukami


 4. 4. Rozhodni o správném pravopise názvu SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO.
  Spolková republika Německo
  Spolková Republika Německo
  Spolková republika německo

 5. 5. Ve větě Měsíc zakryl veliký mrak je slovo měsíc v následujícím tvaru
  4. pád, číslo jednotné, rod mužský životný
  1. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný
  4. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný

 6. 6. Zájmena kdo, co, jaký, který, čí nejsou zájmeny
  tázacími
  neurčitými
  vztažnými


 7. 7. Slova pata, křídlo, koruna jsou slovy
  homonymními
  mnohoznačnými
  synonymními


 8. 8. Slova velkoměsto, hluchoněmý, dějepis vznikla
  skládáním
  zkracováním
  odvozováním


 9. 9. Ve větě Ptal se na cestu do Čapkovy ulice, je slovo Čapkovy přídavným jménem
  tvrdým
  měkkým
  přivlastňovacím


 10. 10. Která z uvedených možností nabízí podstatná jména pomnožná?
  voda, dřevo, mýdlo
  dveře, narozeniny, Hradčany
  obyvatelstvo, zrní, prádlo


 11. 11. Kolik jste našli v následující větě chyb? V rosáhlích lesých rostlo mnoho jedlích hup.
  3
  4
  5

 12. 12. Pravítko je slovem
  neutrálním
  lichotivým
  hanlivým


 13. 13. Ve větě V rákosí se procházely stříbřitě šedé volavky, naleznete
  podmět vyjádřený a přísudek jmenný se sponou
  podmět vyjádřený a přísudek slovesný
  podmět nevyjádřeny a přísudek jmenný


 14. 14. Ve vesnici stály dva domy a čtyři vily s malými vikýři a plechovými vížkami je
  ustálené spojení
  souvětí
  věta jednoduchá


 15. 15. Kterým způsobem není obohacována slovní zásoba?
  opisováním
  tvořením nových slov
  přejímáním slov z cizích jazyků